آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'هیهات'

هیهات از این آسمان از رونق مهربتان
هر شک به هجرت میبرد
هر تشنه سمت لامکان
هیهات از دلدادگی از شهوت آوارگی 
از یک جهان دست ساز بیرون اصل زندگی
هیهات از پرواز و پر از کفتران بی صفت 
از ایست های پشت هم طبق فرامین پدر
هیهات از حال درون ناگفته های گوناگون 
از راز های منهدم در قلب های واژگون

هیهات از حذف متد از شیوه پردازی خود 
از شاعری که مستقل از خاطرات روفته شد
هیهات از این آسمان از رونق مهر بتان
هر شک به هجرت میبرد هر تشنه سمت لا مکان

هیهات از ذهن شلوغ از هجم مخدوش نبوغ 
از روح من که میرود سمت خطرناک بلوغ
هر شک به هجرت میبرد هر تشنه سمت لا مکان
هیهات از این آسمان از رونق مهر بتان

هیهات از حال درون ناگفته های گوناگون 
از راز های منهدم در قلب های واژگون
هیهات از حذف متد از شیوه پردازی خود 
از شاعری که مستقل از خاطرات رفته شد
هیهات
هیهات از این آسمان از رونق مهربتان
هر شک به هجرت میبرد
هر تشنه سمت لامکان
هیهات از دلدادگی از شهوت آوارگی 
از یک جهان دست ساز بیرون اصل زندگی
هیهات از پرواز و پر از کفتران بی صفت 
از ایست های پشت هم طبق فرامین پدر
هیهات از حال درون ناگفته های گوناگون 
از راز های منهدم در قلب های واژگون

هیهات از حذف متد از شیوه پردازی خود 
از شاعری که مستقل از خاطرات روفته شد
هیهات از این آسمان از رونق مهر بتان
هر شک به هجرت میبرد هر تشنه سمت لا مکان

هیهات از ذهن شلوغ از هجم مخدوش نبوغ 
از روح من که میرود سمت خطرناک بلوغ
هر شک به هجرت میبرد هر تشنه سمت لا مکان
هیهات از این آسمان از رونق مهر بتان

هیهات از حال درون ناگفته های گوناگون 
از راز های منهدم در قلب های واژگون
هیهات از حذف متد از شیوه پردازی خود 
از شاعری که مستقل از خاطرات رفته شد
هیهات

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00